Có 5 kết quả:

繾 khiển缱 khiển譴 khiển谴 khiển遣 khiển

1/5

khiển

U+7E7E, tổng 19 nét, bộ mịch 糸 + 13 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. gắn bó
2. quyến luyến nhau

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) “Khiển quyển” 繾綣 bịn rịn, quyến luyến, khắng khít. ◎Như: “khiển quyển nan xả” 繾綣難捨 tình ý triền miên. ◇Nguyên Chẩn 元稹: “Lưu liên thời hữu hạn, Khiển quyển ý nan chung” (Hội chân 會真) 留連時有限, 繾綣意難終 Bên nhau thời ngắn ngủi, Quyến luyến ý khôn cùng.

Từ điển Thiều Chửu

① Khiển quyển 繾綣 quyến luyến không rời nhau. Nguyên Chẩn 元稹: Lưu liên thời hữu hạn, khiển quyển ý nan chung 留連時有限,繾綣意難終 bên nhau thời ngắn ngủi, quyến luyến ý khôn cùng.

Từ điển Trần Văn Chánh

【繾綣】 khiển quyển [qiănquăn] (văn) Bịn rịn, quyến luyến.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khiển quyển 繾綣: Không rời ra, quấn quýt, gắn bó.

Tự hình 2

Dị thể 2

Từ ghép 1

Một số bài thơ có sử dụng

khiển

U+7F31, tổng 16 nét, bộ mịch 糸 + 13 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. gắn bó
2. quyến luyến nhau

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 繾.

Từ điển Trần Văn Chánh

【繾綣】 khiển quyển [qiănquăn] (văn) Bịn rịn, quyến luyến.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 繾

Tự hình 2

Dị thể 2

Từ ghép 1

khiển

U+8B74, tổng 20 nét, bộ ngôn 言 + 13 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

khiển trách, lên án

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Trách phạt, trách bị. ◎Như: “khiển trách” 譴責 chê trách, phê phán.
2. (Động) Có tội chịu phạt hoặc bị giáng chức. ◎Như: “khiển trích” 譴謫 biếm trích.
3. (Danh) Tội, lỗi. ◇Bắc sử 北史: “Thần hữu đại khiển (...) tạo thất nhi thỉnh tử” 臣有大譴(...)造室而請死 (Lí Bưu truyện 李彪傳) Thần có tội lớn (...) đào huyệt xin chết.

Từ điển Thiều Chửu

① Trách phạt (có tội bị trách phạt). Như khiển trách 譴責 lên án, phê phán.
② Tội.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Trách phạt.【譴責】khiển trách [qiăn zé] Khiển trách, lên án, phê phán: 譴責戰爭 Lên án cuộc chiến tranh; 譴責小說 Tiểu thuyết phê phán;
② Sự trừng phạt;
③ (văn) Giáng chức, biếm trích: 後承朝譴,各自東西 Sau bị triều đình biếm trích, mỗi người phải đi một ngả (Vi Tự Lập: Phụng hoạ Trương Nhạc Châu Vương Đàm Châu biệt thi tự).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vặn hỏi — Hỏi tội mà trách mắng. Td: Khiển trách.

Tự hình 4

Dị thể 1

Từ ghép 1

Một số bài thơ có sử dụng

khiển

U+8C34, tổng 15 nét, bộ ngôn 言 + 13 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

khiển trách, lên án

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 譴.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Trách phạt.【譴責】khiển trách [qiăn zé] Khiển trách, lên án, phê phán: 譴責戰爭 Lên án cuộc chiến tranh; 譴責小說 Tiểu thuyết phê phán;
② Sự trừng phạt;
③ (văn) Giáng chức, biếm trích: 後承朝譴,各自東西 Sau bị triều đình biếm trích, mỗi người phải đi một ngả (Vi Tự Lập: Phụng hoạ Trương Nhạc Châu Vương Đàm Châu biệt thi tự).

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 譴

Tự hình 2

Dị thể 1

Từ ghép 1

khiển [khán]

U+9063, tổng 13 nét, bộ sước 辵 + 10 nét
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

1. phái, sai, đưa đi
2. tiêu trừ, giải bỏ

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Sai khiến, khiến. ◇Pháp Hoa Kinh 法華經: “Tức khiển bàng nhân, cấp truy tương hoàn” 即遣傍人, 急追將還 (Tín giải phẩm đệ tứ 信解品第四) Liền sai người hầu cận đuổi gấp theo bắt lại.
2. (Động) Giải tán, phóng thích. ◎Như: “khiển tán” 遣散 giải tán, phân phát đi hết. ◇Hậu Hán Thư 後漢書: (Quyển nhất, Quang Vũ đế kỉ thượng 光武帝紀上) “Triếp Bình khiển tù đồ, trừ Vương Mãng hà chánh” 輒平遣囚徒, 除王莽苛政 Triếp Bình phóng thích những người tù tội, hủy bỏ chánh sách hà khắc của Vương Mãng.
3. (Động) Làm cho, khiến cho. ◇Ông Sâm 翁森: “Tha đà mạc khiển thiều quang lão, Nhân sanh duy hữu độc thư hảo” 蹉跎莫遣韶光老, 人生惟有讀書好 (Tứ thì độc thư lạc 四時讀書樂) Lần lữa chẳng làm cho sắc xuân già, Đời người chỉ có đọc sách là hay thôi.
4. (Động) Đuổi đi, phóng trục, biếm trích. ◇Hàn Dũ 韓愈: “Trung San Lưu Mộng Đắc Vũ Tích diệc tại khiển trung” 中山劉夢得禹錫亦在遣中 (Liễu Tử Hậu mộ chí minh 柳子厚墓誌銘) Lưu Mộng Đắc, (húy là) Vũ Tích, người đất Trung Sơn, cũng đương bị biếm trích.
5. (Động) Trừ bỏ, tiêu trừ. ◎Như: “tiêu khiển” 消遣 cởi bỏ (phiền muộn). ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Sử Tiến vô khả tiêu khiển, đề cá giao sàng tọa tại đả mạch tràng liễu âm thụ hạ thừa lương” 史進無可消遣, 提個交床坐在打麥場柳陰樹下乘涼 (Đệ nhị hồi) Sử Tiến không có gì tiêu khiển, (bèn) lấy chiếc ghế xếp ngồi hóng mát dưới gốc liễu trong sân đập lúa.
6. Một âm là “khán”. (Danh) Cái xe chở muông sinh trong đám ma.

Từ điển Thiều Chửu

① Phân phát đi. Như khiển tán 遣散 phân phát đi hết.
② Sai khiến.
③ Một âm là khán: Cái xe chở muông sinh trong đám ma.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Cử (đi), phái (đi), sai khiến, khiển: 調兵遣將 Điều binh khiển tướng; 特遣 Đặc nhiệm; 遣兵三萬人以助備 Sai ba vạn quân đi giúp Lưu Bị (Tam quốc chí);
② Làm cho khuây, trừ bỏ (nỗi buồn...), tiêu khiển: 消遣 Giải trí, tiêu khiển; 慾以遣離情 Để làm khuây cái tình li biệt (Nhiệm Phưởng);
③ (văn) Biếm trích (giáng chức quan đày đi xa): 中山劉夢得禹鍚亦在遣中 Lưu Mộng Đắc tên thật là Vũ Tích ở Trung Sơn cũng đương bị biếm trích (Hàn Dũ: Liễu Tử Hậu mộ chí minh);
④ (văn) Đưa đi;
⑤ (văn) Khiến cho, làm cho (dùng như 使, bộ 亻 và 令, bộ 人): 春風知別苦,不遣柳條青 Gió xuân biết li biệt là khổ, nhưng vẫn không làm cho cành liễu xanh tươi (Lí Bạch: Lao lao đình);
⑥ (văn) Xe chở muông sinh trong đám ma.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sai khiến — Làm cho khuây khoả. Td: Tiêu khiển. Hát nói của Cao Bá Quát: » Tiêu khiển một vài chung lếu láo « — Đuổi đi. Đày đi xa.

Tự hình 6

Từ ghép 7

Một số bài thơ có sử dụng