Có 1 kết quả:

遣刑 khiển hình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trừng phạt bằng cách bắt đi đày.