Có 1 kết quả:

輕欺 khinh khi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Coi rẻ, xem thường.