Có 1 kết quả:

輕率 khinh suất

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Coi thường, không cẩn thận.