Có 1 kết quả:

跨欄 khoá lan

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chạy đua vượt rào (một môn điền kinh).