Có 2 kết quả:

旷野 khoáng dã曠野 khoáng dã

1/2

khoáng dã

giản thể

Từ điển phổ thông

đồng cỏ rộng lớn