Có 1 kết quả:

曠後 khoáng hậu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Về sau không thể có. Td: Không tiền khoáng hậu.