Có 1 kết quả:

驅邪 khu tà

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đuổi ma quỷ. Cũng như Trừ tà.