Có 2 kết quả:

驅馳 khu trì驱驰 khu trì

1/2

khu trì

giản thể

Từ điển phổ thông

rong ruổi