Có 1 kết quả:

驅逐 khu trục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Săn đuổi, lùa đuổi. Td: Khu trục cơ ( máy bay săn giặc ).

Một số bài thơ có sử dụng