Có 1 kết quả:

驅除 khu trừ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Diệt bỏ đi.

Một số bài thơ có sử dụng