Có 8 kết quả:

恚 khuể煃 khuể罣 khuể跬 khuể蹞 khuể頃 khuể頍 khuể顷 khuể

1/8

khuể [huệ]

U+605A, tổng 10 nét, bộ tâm 心 + 6 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

tức giận

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Tức giận, oán hận. ◎Như: “khuể hận” 恚恨 oán hận. ◇Pháp Hoa Kinh 法華經: “Thâm trước ngã kiến, tăng ích sân khuể” 深著我見, 增益瞋恚 (Thí dụ phẩm đệ tam 譬喻品第三) Lòng chấp ngã sâu chặt, thêm nhiều tính giận hờn.

Từ điển Thiều Chửu

① Tức giận, bảo người ta không nghe mang lòng tức giận gọi là khuể.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Oán, tức giận: 恚恨 Oán hận, oán giận.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giận ghét.

Tự hình 2

Dị thể 2

khuể

U+7143, tổng 13 nét, bộ hoả 火 + 9 nét

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng lửa cháy — Ngọn lửa.

Tự hình 1

khuể [quái]

U+7F63, tổng 11 nét, bộ võng 网 + 6 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Ngại, làm trở ngại. ◇Bát-nhã ba-la mật-đa tâm kinh 般若波羅密多心經: “Tâm vô quái ngại” 心無罣礙 Tâm không vướng ngại.
2. § Có khi đọc là “khuể”.

Từ điển Thiều Chửu

① Ngại, làm trở ngại. Nay gọi các quan đang tại chức bị trách phạt là quái ngộ 罣誤. Có khi đọc là chữ khuể. Tâm vô quái ngại 心無罣礙 tâm không vướng ngại (Bát nhã ba la mật đa tâm kinh 般若波羅密多心經).

Tự hình 1

Dị thể 1

Một số bài thơ có sử dụng

khuể

U+8DEC, tổng 13 nét, bộ túc 足 + 6 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. nửa bước chân, bước một chân
2. thời gian ngắn

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Nửa bước. § Bước một chân gọi là “khuể” 跬, bước hai chân gọi là “bộ” 步. ◎Như: “khuể bộ” 跬步 nửa bước, khoảng cách rất ngắn.

Từ điển Thiều Chửu

① Nửa bước, bước một chân gọi là khuể 跬 (3 thước), bước hai chân gọi là bộ 步 (6 thước). Vì thế nên thì giờ rất ngắn, rất ngặt gọi là khuể bộ 跬步.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Nửa bước (bước một chân).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giơ chân lên để bước, nhưng chưa kịp đặt chân xuống. Bước nửa chừng.

Tự hình 2

Dị thể 4

Từ ghép 1

Một số bài thơ có sử dụng

khuể [khuế]

U+8E5E, tổng 18 nét, bộ túc 足 + 11 nét
phồn thể

Từ điển phổ thông

1. nửa bước chân, bước một chân
2. thời gian ngắn

Từ điển Thiều Chửu

① Cùng nghĩa với chữ khuể 跬.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 跬.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng như chữ Khuể 跬— Các âm khác là Khoảnh, Khuynh.

Tự hình 1

Dị thể 1

khuể [khoảnh, khuynh]

U+9803, tổng 11 nét, bộ hiệt 頁 + 2 nét
phồn thể, hội ý

Từ điển phổ thông

1. mảnh đất
2. phúc chốc, nhanh chóng
3. nửa bước chân

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Lượng từ: đơn vị diện tích ruộng đất, một trăm mẫu là một “khoảnh”.
2. (Danh) Thời gian vừa qua. ◇Sầm Tham 岑參: “Khoảnh lai phế chương cú, Chung nhật phi án độc” 頃來廢章句, 終日披案牘 (Quận trai nhàn tọa 郡齋閑坐) Gần đây bỏ hết văn chương thơ phú, Suốt ngày chỉ mở xem án kiện (làm việc công).
3. (Tính) Gần. ◎Như: “khoảnh niên dĩ lai” 頃年以來 gần một năm nay.
4. (Phó) Vụt chốc. ◎Như: “nga khoảnh” 俄頃 vụt chốc, “khoảnh khắc” 頃刻 giây lát.
5. (Phó) Vừa mới. ◎Như: “khoảnh tiếp lai thư” 頃接來書 vừa nhận được thư.
6. (Phó) Khoảng (thời gian). ◎Như: “Quang Tự nhị thập niên khoảnh” 光緒二十年頃 khoảng những năm hai mươi triều Quang Tự.
7. Một âm là “khuynh”. (Tính) Nghiêng, lệch. § Thông “khuynh” 傾. ◇Hán Thư 漢書: “Bất đan khuynh nhĩ nhi thính dĩ thông” 不單頃耳而聽已聰 (Vương Bao truyện 王襃傳) Không nghiêng hết tai mà nghe đã rõ.
8. Lại một âm là “khuể”. (Danh) Nửa bước.

Từ điển Thiều Chửu

① Thửa ruộng trăm mẫu.
② Vụt chốc. Như nga khoảnh 俄頃 vụt chốc, khoảnh khắc 頃刻 giây lát, v.v.
③ Một âm là khuynh. Nghiêng lệch, cùng nghĩa với chữ khuynh 傾.
④ Lại một âm là khuể. Nửa bước.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nửa bước.

Tự hình 3

Dị thể 3

Một số bài thơ có sử dụng

khuể [khởi, quỹ]

U+980D, tổng 13 nét, bộ hiệt 頁 + 4 nét
phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Ngẩng đầu.
2. (Danh) Ngày xưa là đồ trang sức trên tóc để giữ mũ cho chặt.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngẩng đầu lên — Vẻ mạnh mẽ, quả quyết — Kẹp lên tóc. Cài nghiêng trên tóc.

Tự hình 2

Dị thể 3

khuể [khoảnh, khuynh]

U+9877, tổng 8 nét, bộ hiệt 頁 + 2 nét
giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

1. mảnh đất
2. phúc chốc, nhanh chóng
3. nửa bước chân

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 頃.

Tự hình 2

Dị thể 4

Một số bài thơ có sử dụng