Có 1 kết quả:

劫掠 kiếp lược

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cướp bóc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cướp đoạt. Ăn cướp.