Có 3 kết quả:

检阅 kiểm duyệt檢閱 kiểm duyệt檢閲 kiểm duyệt

1/3

kiểm duyệt

giản thể

Từ điển phổ thông

kiểm duyệt, kiểm tra, xem xét phê duyệt

kiểm duyệt

phồn thể

Từ điển phổ thông

kiểm duyệt, kiểm tra, xem xét phê duyệt

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem xét hết một lượt.