Có 1 kết quả:

經脈 kinh mạch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đường mạch chạy trong thân thể ( danh từ Đông y ).