Có 1 kết quả:

呂尚 lã thượng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tự “Tử Nha” 子牙, họ Khương, người Đông Hải. Tuổi già ở ẩn bên dòng sông Vị, gặp “Chu Văn Vương” 周文王 ở đây. Sau giúp “Vũ vương” 武王 thắng nhà Ân, được phong ở Tề. Hiệu là “Thái Công Vọng” 太公望. Hậu thế xưng là “Khương Thái Công” 姜太公, “Lã Vọng” 呂望, “Khương Thượng” 姜尚.

Một số bài thơ có sử dụng