Có 1 kết quả:

老友 lão hữu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bạn lâu năm.