Có 1 kết quả:

姥姥 lão lão

1/1

lão lão

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bà ngoại