Có 1 kết quả:

蘆花蕩 lô hoa đãng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên một vở kịch. Lấy sự tích trong Tam quốc chí, kể chuyện “Trương Phi” 張飛 y theo mưu kế của “Khổng Minh” 孔明, giả làm người đánh cá, mai phục ở chằm hoa lau (“lô hoa đãng” 蘆花蕩), chờ “Chu Du” 周瑜 dẫn quân đi qua, Trương Phi liền đem binh đánh chận. Chu Du thua tức giận bị thổ huyết.