Có 2 kết quả:

芦苇 lô vi蘆葦 lô vi

1/2

lô vi

giản thể

Từ điển phổ thông

lau, sậy