Có 1 kết quả:

理解 lý giải

1/1

lý giải [lí giải]

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lý giải, giải thích