Có 1 kết quả:

良江 lương giang

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên sông, tức Phú lương giang, một tên cũ của sông Nhị hà ở Bắc phần Việt Nam. Bài Văn tế trận vong tướng sĩ của Nguyễn Văn Thành có câu: » Nước Lô hà chảy xuống Lương giang, nghĩ mấy kẻ điêu linh những từ thuở nọ «.

Một số bài thơ có sử dụng