Có 1 kết quả:

良好 lương hảo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tốt đẹp. Tốt lành.