Có 2 kết quả:

凉友 lương hữu良友 lương hữu

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người bạn mát mẻ, tức cái quạt.