Có 1 kết quả:

量地 lượng địa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đo đất.