Có 1 kết quả:

量杯 lượng bôi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ống thuỷ tinh có ghi phân độ sẵn, để đo thể tích chất lỏng.