Có 2 kết quả:

流淚 lưu lệ流麗 lưu lệ

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chảy nước mắt. » Cuộc đời nghĩ đến thêm lưu lệ « ( Thơ cổ ).

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ phong cảnh đẹp đẽ. Hoa Tiên có câu: » Phất phơ tơ liễu buông rèm, đầy sân lưu lệ bóng thiềm xế ngang. «.

Một số bài thơ có sử dụng