Có 1 kết quả:

流放 lưu phóng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đày đi xa.

Một số bài thơ có sử dụng