Có 1 kết quả:

流通 lưu thông

1/1

lưu thông

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lưu thông, luân chuyển, lưu hành

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chảy đi suốt, mà không bế tắc — Chỉ sự đi lại dễ dàng từ vùng này tới vùng khác.

Một số bài thơ có sử dụng