Có 1 kết quả:

畱取 lưu thủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giữ lại, để lại. Hát nói của Nguyễn Công Trứ có câu: » Nhân sinh tự cổ thuỳ vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh « ( đời người từ xưa ai là không chết, chỉ nên để lại tấm lòng son rạng ngời sử sách ).