Có 1 kết quả:

落不是 lạc bất thị

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bị khiển trách. § Cũng viết là “lạc bao hàm” 落包涵. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Ngã ninh khả tự kỉ lạc bất thị, khởi cảm đái lụy nhĩ ni” 我寧可自己落不是, 豈敢帶累你呢 (Đệ tứ thập ngũ hồi) Tôi đành tự mình chịu trách móc, chứ nào dám làm lụy đến chị.