Có 2 kết quả:

洛阳 lạc dương洛陽 lạc dương

1/2

lạc dương

giản thể

Từ điển phổ thông

(tên đất của Trung Quốc)