Có 1 kết quả:

絡續 lạc tục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nối tiếp liền liền không dứt.