Có 1 kết quả:

濫權 lạm quyền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hành động vượt khỏi hạn quyền hành của mình — Dùng quyền hành của mình vào mục đích bất chánh.