Có 1 kết quả:

獵户 lạp hộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đi săn. Thợ săn. Nguyễn Du có biệt hiệu là Hồng Sơn Lạp Hộ ( người đi săn ở núi Hồng Lĩnh ).