Có 1 kết quả:

立異 lập dị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm ra vẻ khác người, không thích giống người khác.