Có 1 kết quả:

立刻 lập khắc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tức thì. Ngay lúc đó.