Có 1 kết quả:

立業 lập nghiệp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tạo nên nhà cửa của cải bằng công việc làm lương thiện và chắc chắn.