Có 1 kết quả:

立國 lập quốc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dựng nước. Tạo ra một nước mới, với một lĩnh thổ riêng, một dân tộc riêng và một chủ quyền riêng.

Một số bài thơ có sử dụng