Có 1 kết quả:

立規 lập quy

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm ra luật lệ để mọi người trong một đoàn thể cùng theo mà sinh hoạt.