Có 1 kết quả:

立心 lập tâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Có sẵn ý định khi làm một việc gì.