Có 1 kết quả:

弄權 lộng quền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem quyền hành ra làm trò chơi, làm theo ý mình.

Một số bài thơ có sử dụng