Có 1 kết quả:

六度 lục độ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chỉ sáu chế độ của vạn vật: “thiên, địa, xuân, hạ, thu, đông” 天, 地, 春, 夏, 秋, 冬.
2. (Thuật ngữ Phật giáo). Cũng dịch là “Lục đáo bỉ ngạn” 六到彼岸; “độ” 度 là dịch ý của Phạm văn "pāramitā" “ba la mật đa” 波羅蜜多. Chỉ sáu loại pháp môn đưa đến bờ bên kia (tức “niết bàn” 涅槃): “bố thi, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, tinh lự (thiền định), trí tuệ (bát nhã)” 布施, 持戒, 忍辱, 精進, 精慮(禪定), 智慧(般若).

Một số bài thơ có sử dụng