Có 1 kết quả:

六部 lục bộ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sáu “bộ” 部 của quan chế thời xưa, gồm bộ Lại, bộ Hộ, bộ Lễ, bộ Binh, bộ Hình, và bộ Công (吏, 戶, 禮, 兵, 刑, 工).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sáu bộ, tức sáu cơ quan trung ương của triều đình thời xưa, gồm bộ Lại, bộ Hình, bộ Lễ, bộ Binh, bộ Hộ, và bộ Công. Lục bộ 六部: Sáu bộ phận trong người. » ngang rằng lục bộ điều suy, bộ quan bên tả mạch đi phù hồng « ( Lục Vân Tiên ).