Có 1 kết quả:

六根 lục căn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chỉ sáu giác quan, đó là: 1. Mắt (nhãn), 2. Tai (nhĩ), 3. Mũi (tị), 4. Lưỡi (thiệt), 5. Thân, 6. Ý (眼, 耳, 鼻, 舌, 身, 意).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, chỉ sáu nguồn góc đem đến phiền não, gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân xác và ý nghĩ .

Một số bài thơ có sử dụng