Có 1 kết quả:

陸戰 lục chiến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đánh nhau trên bộ, trên đất liền.