Có 1 kết quả:

六角形 lục giác hình

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hình sáu góc.