Có 1 kết quả:

六方 lục phương

1/1

Từ điển trích dẫn

1. ☆Tương tự: “lục hợp” 六合.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sáu hướng, gồm: Thượng, Hạ, Đông, Tây, Nam và Bắc.