Có 1 kết quả:

六品 lục phẩm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bậc quan thứ sáu trong quan chế thời xưa gồm: chánh lục phẩm và tòng lục phẩm, dùng cho hai hàng quan văn, quan võ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bậc quan thứ sáu trong quan chế thời xưa, gồm: Chánh lục phẩn và tòng lục phẩm, dùng cho hai hàng quan văn, quan võ.