Có 1 kết quả:

六國 lục quốc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sáu nước ở Trung Hoa trong thời “Chiến Quốc” 戰國 gồm: Sở, Tề, Yên, Hàn, Triệu, Ngụy 楚, 齊, 燕, 韓, 趙, 魏.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung sáu nước ở phía Đông Trung Hoa trong thời Chiến Quốc gồm: Yên, Hàn, Triệu, Nguỵ, Sở và Tề.

Một số bài thơ có sử dụng